Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie umowy o dofinansowanie nr .POPW.01.05.00-20-0103/20 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020POPW.01.05.00 Dotacje na kapitał obrotowy "PIANPOL" STYŁA - SPÓŁKA JAWNA zrealizowała projekt Wsparcie przedsiębiorstwa "PIANPOL" STYŁA - SPÓŁKA JAWNA w zakresie zachowania płynności finansowej oraz bieżącej działalności.

Wartość projektu - 289 080,93

Koszty kwalifikowane - 289 080,93

Wkład Funduszy Europejskich - 289 080,93

Przedsiębiorstwo "PIANPOL"STYŁA SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działań Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP pod nazwą ,, Internacjonalizacja firmy "PIANPOL"STYŁA SPÓŁKA JAWNA poprzez ekspansję na nowy rynek zagraniczny.

CEL PROJEKTU

Przygotowanie przedsiębiorstwa "PIANPOL"STYŁA SPÓŁKA JAWNA do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności.

PLANOWANE EFEKTY

Zwiększenie aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych
Wartość projektu – 808 882,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich – 558 983,80 PLN

ZAPYTANIA OFERTOWE

WYPRZEDAŻ MATERACYLogo Pianpol