Aktualności

Na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0027/19-00 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP realizuje projekt pt: Internacjonalizacja firmy "PIANPOL"STYŁA SPÓŁKA JAWNA poprzez ekspansję na nowy rynek zagraniczny.

Kwota kosztów kwalifikowanych: 657 628,00 zł

Kwota dofinansowania: 558 983,80 zł

ZAPYTANIA OFERTOWE

WYPRZEDAŻ MATERACYLogo Pianpol